Nếu biết tránh các điều này bạn sẽ là người thành công

  • 1  2  3  4  5

1. NGƯỜI MUỐN NGHỈ CẢ THỨ 7 VÀ CHỦ NHẬT,

2. NGƯỜI MUỐN ĐI LÀM LÚC 9H SÁNG - NGHỈ LÚC 5H CHIỀU.

3. NGƯỜI MUỐN SỐNG DỰA VÀO LƯƠNG CƠ BẢN

4. NGƯỜI KHÔNG CÓ CHÍ TIẾN THỦ.

5. NGƯỜI KHÔNG CÓ TƯ DUY CHẠY ĐUA VỚI THỜI GIAN

6. NGƯỜI LÀM VIỆC GÌ CŨNG CHẬM CHẠP

7. NGƯỜI KHÔNG CÓ NHÂN PHẨM

8. NGƯỜI KHÔNG DÁM CHỊU TRÁCH NHIỆM

9. NGƯỜI LUÔN CẢM THẤY SẢN PHẨM CỦA MÌNH QUÁ ĐẮT

10. NGƯỜI LUÔN TRÁCH MÓC CÔNG TY

Related post